Premium

1,500,000 

Gói cao cấp với số lượng tin VIP, tin Bùm thời lượng kéo dài